ПРАВИЛА И ПОЛИТИКА НА КОРИСТЕЊЕ
(Последно изменето на: 13-ти септември 2022 год.)

Користење на веб страната
Потврдувате дека сте на возраст од најмалку 18 години или ако пристапувате на веб-страницата под надзор на родител или законски старател. Двете страни се согласуваат дека оваа веб-страница може да се користи само во согласност со овие Услови и правила за користење. Ако не се согласувате со условите за користење или не сакате да бидете обврзани од нив, Вие се согласувате да се воздржите од користење на оваа веб-страница.
Ние ви доделуваме не-пренослива и не-ексклузивна лиценца за користење на оваа веб страница, во согласност со условите и Условите за користење, за работи како: шопинг за лични предмети продадени на сајтот, собирање претходни информации во врска со нашите производи и услуги и купување. Забранета е комерцијална употреба или употреба во име на која било трета страна, освен ако е експлицитно дозволено од platinavrata.com претходно. Овие Услови на употреба посебно ги забрануваат активностите како што се: пристап до нашите сервери или внатрешни компјутерски системи, мешајќи се на кој било начин со функционалноста на оваа веб-страница, прибирање или менување на кој било основен софтверски код, повредувајќи ги сите права на интелектуална сопственост. Оваа листа е нецелосна и слични дејствија се строго забранети.
Секоја „повреда“ т.е. непочитување на овие Услови на употреба ќе резултира со итно отповикување на лиценцата дадена во овој став без претходно известување до Вас. Треба да утврдиме по наше единствено дискреционо право дека сте во спротивност со било кој од овие услови, ние го задржуваме правото да се одземе пристап  до оваа веб-страница и неговата содржина и тоа да го сториме без да се навлегува во какви било правни текови, закони или на друг начин.

Податоци, пријави и информации на корисникот
Нешто што ќе го поднесете до Сајтот и / или ни го доставите, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, прашања, критики, коментари и предлози (колективно, “Пријави”) ќе ни стане единствена и ексклузивна сопственост и нема да Ви бидат вратени. Во прилог на правата што се применуваат за било кое поднесување, кога праќате коментари или прегледи на страната, исто така ни давате право да го користиме името што го поднесувате, во врска со таквиот преглед, коментар или друга содржина. Не смеете да користите лажна e-mail адреса, да користите лажен или туѓ идентитет, освен Вас, или на друг начин да се обидете да не доведете во заблуда нас или трети страни во врска со потеклото на било какви поднесоци, ние можеме, но не сме должни да ги отстраниме или уредиме поднесоците.

Информации достапни на веб-страница
Вие прифаќате дека информациите содржани во оваа веб-страница се обезбедуваат од различни и неофицијални извори, кои што се наменети само за информативни цели. Иако преземаме разумни чекори за да ја обезбедиме точноста на информациите и истите да бидат сигурни кога се објавуваат, не треба да се потпирате на нивната 100% релевантност, ниту пак тие претставуваат некакава гаранција. Презентациите на производите изразени на оваа веб страна се оние на продавачот и не се направени од нас. Ние сме само препродавачи на сите производи. Сликите и описот на сите производи platinavrata.com се соодветни на оние кои нам ни ги испраќаат производителите или застапницте на овие производи или брендови. Ние не гарантираме за квалитеот или функционалноста, квалитеот и издржливоста на производите наведени на нашата веб-страница. Plati na vrata нема да биде одговорни за било каква штета или повреда која може да настане како резултат на каква било грешка, пропуст, прекин, бришење, задоцнување во работењето или преносот, компјутерски вирус, неуспех во комуникацијата и дефект во информациите, содржината, материјалите , софтвер или други услуги вклучени или на друг начин достапни преку нашиот веб-сајт. Ние разбираме дека одредени државни закони не дозволуваат ограничување на имплицираните гаранции или ограничување на одредени штети, затоа овие одрекувања може да не се применуваат кога овие закони се применливи.

Линкови и веб-страници на трети страни
Можеме да вклучиме линкови до веб-страници на трети страни во секое време. Сепак, постоењето на врската со друга веб-страница не треба да се смета како припадност или партнерство со трето лице или гледано како поддршка на одредена веб-страница, освен ако не е поинаку наведено експлицитно. Во случај корисникот да го следи линкот до друга веб-страница, тој или таа го прави тоа на свој ризик. Ние не прифаќаме одговорност за било која содржина, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, информации, производи и услуги, достапни на веб-страници на трети страни. Креирање на линк до оваа веб-страница е строго забрането без претходна писмена согласност. Понатаму, го задржуваме правото да ја укинеме нашата согласност без најава или оправдување.

Испорака
Оваа веб страна е само за испорака на производи на клиенти во оваа земја. Ние вложуваме максимални напори за испорака на стоки во рамките на проценетите временски рокови утврдени на нашата веб-страница, меѓутоа одложувањата повремено се неизбежни поради непредвидени фактори. Ние нема да бидеме одговорни за било какво одложување или неуспех да ги испорачаме производите во рамките на проценетите временски рокови, кога тие не се случиле поради нашата вина или небрежност. Вие се согласувате да не го задржите продавачот одговорен за било какво одложување или неуспех да испорачате производи или на друг начин да извршите каква било обврска како што е наведено во овие Услови на продажба, ако истата е целосно или делумно предизвикана директно или индиректно од околностите кои не се разумни.
Plati na vrata не е одговорен за евентуални оштетувања на осетливи производи при транспортот. Со правење нарачка преку нашата веб страница се согласувате со ризикот за оштетување или намалена издржливост и квалитет на производот.
Доставата за нарачки во вкупна сума до 1500 денари, се наплаќа 140 денари за сите градови, села и помали места низ цела Македонија. Нарачките во вкупна сума над 1500 денари, се доставуваат бесплатно. При комплетирањето на секоја нарачка добивате известување во вид на текст со црвен фонт дека достава за нарачки до 1500 денари се наплаќа.
Доколку од оваа или друга причина сакате да ја откажете нарачката, тоа можете да го сторите во наредните 30 минути од комплетирање на истата, во спротивно истата се процесира и ќе морате да ја превземете и платите при достава.
Доколку ја вратите на испраќачот или од било која друга причина не ја примите, не може курирот да Ве добие и не сте сериозен при превземање на пратката, Plati na vrata има право да поднесе законска прекршочна пријава против Вас за злоупотреба на системот за нарачки и достава.

Политика за рефундација
За време на транспортот, производите можат да бидат оштетени и како резултат на тоа, не враќаме пари за неисправен или отшетен производ. Може да биде разгледана опција за замена на производот со друг, но за тоа конечната одлука ја има Plati na vrata.
Plati na vrata носи одговорност за производот кој е нарачан соодветен со слика, мора да биде доставен токму тој по шифра. Во случај да биде испратен погрешен производ, Plati na vrata се должни да го заменат истиот со соодветен или да ги рефундираат средствата во случај да нема соодветна замена. Ова не важи за подароци во активни акции и попусти, бидејќи подарокот е секогаш избор на компанијата и може да биде различна боја, форма, јачина и др. Рефундацијата се однесува на главниот производ кој е порачан и платен.


TERMS AND CONDITIONS
(Last updated: 28th October 2018)

Use of the Site
You confirm that you are at least 18 years of age or are accessing the Site under the supervision of a parent or legal guardian.Both parties agree that this website may only be used in accordance with these Terms and Conditions of Use. If you do not agree with the Terms and Conditions of Use or do not wish to be bound by them, you agree to refrain from using this website.
We grant you a non-transferable, revocable and non-exclusive license to use this Site, in accordance with the Terms and Conditions of Use, for such things as: shopping for personal items sold on the site, gathering prior information regarding our products and services and making purchases. Commercial use or use on behalf of any third party is prohibited, except as explicitly permitted by platinavrata.com in advance. These Terms and Conditions of Use specifically prohibit actions such as: accessing our servers or internal computer systems, interfering in any way with the functionality of this website, gathering or altering any underlying software code, infringing any intellectual property rights. This list is non-exhaustive and similar actions are also strictly prohibited.
Any breach of these Terms and Conditions of Use shall result in the immediate revocation of the license granted in this paragraph without prior notice to you. Should we determine at our sole discretion that you are in breach of any of these conditions, we reserve the right to deny you access to this website and its contents and do so without prejudice to any available remedies at law or otherwise.

User Submissions
Anything that you submit to the Site and/or provide to us, including but not limited to, questions, reviews, comments, and suggestions (collectively, “Submissions”) will become our sole and exclusive property and shall not be returned to you.In addition to the rights applicable to any Submission, when you post comments or reviews to the Site, you also grant us the right to use the name that you submit, in connection with such review, comment, or other content. You shall not use a false e-mail address, pretend to be someone other than yourself or otherwise mislead us or third parties as to the origin of any Submissions. We may, but shall not be obligated to, remove or edit any Submissions.

Information Available on Website
You accept that the information contained in this website is provided as is, where , is intended for information purposes only and that it is subject to change without notice. Although we take reasonable steps to ensure the accuracy of information and we believe the information to be reliable when posted, it should not be relied upon and it does not in any way constitute either a representation or a warranty or a guarantee. Product representations expressed on this Site are those of the vendor and are not made by us. Submissions or opinions expressed on this Site are those of the individual posting such content and may not reflect our opinions. We make no representations as to the merchantability of any products listed on our website, and we hereby disclaim all warranties, whether express or implied, as to the merchantability and/or fitness of the products listed on our website for any particular purpose. We shall not be held responsible or made liable for any damages or injury which may arise as a result of any error, omission, interruption, deletion, delay in operation or transmission, computer virus, communication failure and defect in the information, content, materials, software or other services included on or otherwise made available through our Website. We understand that certain state laws do not allow limitations on implied warranties or limitation of certain damages, these disclaimers may therefore not apply where these laws are applicable.

Links and Thirds Party Websites
We may include links to third party websites at any time. However, the existence of a link to another website should not be consider as an affiliation or a partnership with a third party or viewed as an endorsement of a particular website unless explicitly stated otherwise. In the event the user follows a link to another website, he or she does so at his or her own risk. We accept no responsibility for any content, including, but not limited to, information, products and services, available on third party websites. Creating a link to this website is strictly forbidden without our prior written consent. Furthermore, we reserve the right to revoke our consent without notice or justification.

Delivery
This Site is only for delivery of products to customers within this country. We make every effort to deliver goods within the estimated timescales set out on our Site, however delays are occasionally inevitable due to unforeseen factors. We shall be under no liability for any delay or failure to deliver the products within the estimated timescales where they did not occur due to our fault or negligence. You agree not to hold the seller liable for any delay or failure to deliver products or otherwise perform any obligation as specified in these Terms and Conditions of Sale if the same is wholly or partly caused whether directly or indirectly by circumstances beyond our reasonable control.
Plati na vrata is not responsible for any damage during the delivery transportation. You accept the risk of eventual damages or reduced durability for some susceptible products.
Delivery for orders in total amount up to 1500 denars is charged 140 denars for all cities, villages and smaller places throughout Macedonia. Orders in total amount over 1500 denars are delivered free of charge. When completing each order, you receive a red-text notification that a delivery order of up to 1500 denars is charged.
If for this or any other reason you want to cancel the order, you can do so in the next 30 minutes after completing it, otherwise it will be processed and you will also need to pay the delivery charges.
If you return it to the sender or for any other reason you do not receive it, the courier cannot make a contact to reach you or you are not serious when picking up the shipment, Plati na vrata has the right to file a lawful misdemeanor charge against you for abuse of the ordering and delivery system.

Refund policy
During transport, the products can be damaged and as a result, we do not return money for a defective or tanned product. An option may be considered to replace the product with another, but for this final decision is made by Plati na vrata.

WordPress Theme built by Shufflehound. Плати на Врата © 2019. Сите права се задржани.